مکان پیام های ارسال شده در صف ارسال

ویژگی های سیستم پیامک


مکان پیام های ارسال شده در صف ارسال


1392/11/01

پیام های گروهی شما پس از ارسال، در برای ارسال بچرخانید به نوبت قرار داده و ارسال خواهد شد.

و پس از ارسال کامل در بخش برای ارسال بچرخانید بیرون و در بخش پیام های ارسال شده قابل مشاهده خواهد بود.در صورت بروز مشکل در ارسال پیام ها به مدت 5 ساعت در صف می مانند و ارسال خواهند شد.

بنابراین از ارسال مجدد پیام خودداری کنید.