فیلتر کردن پیام های ارسال شده از شماره های مشترک

*** فیلتر کردن پیام های ارسالی از شماره مشترکین ***

بنابراین، پیام ها از شماره های به اشتراک گذاشته شده با با چند ساعت تاخیر کاربرانی که تایید کنند ارسال خواهند شد تحویل فوری لازم است لطفا در اسرع وقت با شماره ویژه خرید و مدارک شناسایی ارسال نمایید.


فیلتر کردن پیام های ارسال شده از شماره های مشترک


1393/12/25
ویژگی های سیستم پیامک

با توجه به اعلام محدودیت اپراتور برای ارسال پیام از شماره هایی که مالکیت خاصی ندارند، از تاریخ 4 اسفند 1391 کلیه پیام های ارسالی از شماره مشترکین پس از بررسی کارشناسی و تایید ارسال خواهد شد.