غیرفعال سازی خطوط خدماتی فعال از تاریخ 95/01/01 به بعد
ویژگی های سیستم پیامک

مشتری عزیز،
احتراما طبق اطلاعیه اپراتور همراه اول کلیه شماره های خدماتی که در لیست سیاه قرار داشتند از تاریخ 1394/01/01 و تا تاریخ 1394/01/07 با انتشار رویه و شرایط سرویس حذف گردیده است. خطوط، هیچ شماره ای در دسترس نخواهد بود. بدون خدمات


غیرفعال سازی خطوط خدماتی فعال از تاریخ 95/01/01 به بعد


1395/04/03