عدد پیش فرض را تنظیم کنید

پس لطفا برای عدد پیش فرض را تنظیم کنید عمل کنید
ویژگی های سیستم پیامک

کاربران گرامی


عدد پیش فرض را تنظیم کنید


1392/12/24

به اطلاع کلیه کاربران سیستم می رساند، برای بهبود کیفیت ارسال پیامک، شماره مشترک با پیش شماره 5000 و شماره مشترک با پیش شماره 3000 همچنین اضافه،