شرایط جدید خدمات خط برای اپراتور 3000


شرایط جدید خدمات خط برای اپراتور 3000


1395/08/12
ویژگی های سیستم پیامک

ورود به صفحه فعال کردن قابلیت ارسال به لیست سیاه

با توجه به اعلام شرایط جدید سرویس خطوط از اپراتور 3000، کاربران با شماره تعیین شده 3000 می توانند طبق شرایط اعلام شده به خطوط خدمات رسانی کنند.