شرایط جدید خدمات خط برای اپراتور 3000

ویژگی های سیستم پیامک


شرایط جدید خدمات خط برای اپراتور 3000


1395/08/12

با توجه به اعلام شرایط جدید سرویس خطوط از اپراتور 3000، کاربران با شماره تعیین شده 3000 می توانند طبق شرایط اعلام شده به خطوط خدمات رسانی کنند.

ورود به صفحه فعال کردن قابلیت ارسال به لیست سیاه