تغییر نرخ ارسال پیامک از شماره Irensel و Ritalel

اتو: 168 ریال (140 * 1.2)

قرض دهنده اول: 140 رئال (140 * 1)

سلام ،

با احترام یادآور می شویم که با توجه به تغییر در سیاست جدید اپراتورهای ارسال پیامک، نرخ پس از ارسال پیامک به شماره های همراه اول با مضربی از 1 و شماره های ایران با ضریب 1.2 و سایر اپراتورها با ضریب ضریب محاسبه می شود. از 2. به عنوان مثال:
ویژگی های سیستم پیامک

Reitel و سایر اپراتورها: 280 واقعی (140 * 2)

در صورتی که نرخ ارسال پیامک شما معادل 140 ریال باشد، نرخ ارسال پیامک تک قسمتی برای اپراتورهای مختلف به شرح زیر است.


تغییر نرخ ارسال پیامک از شماره Irensel و Ritalel


1398/11/22