تعداد افراد حقیقی از خدمت خارج شد


تعداد افراد حقیقی از خدمت خارج شد


1394/12/08کاربر گرامی با توجه به پیام اپراتور کلیه شماره های خدماتی که هستند اشخاص حقیقی ثبت شدند وضعیت خارج از سرویس لذا کاربرانی که قبلاً فرم اشخاص حقیقی را پر کرده اند در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند اشخاص حقوقی و درخواست لیست سیاه را دوباره ارسال کنید. با تشکر


ویژگی های سیستم پیامک