تعداد افراد حقیقی از خدمت خارج شد

کاربر گرامی با توجه به پیام اپراتور کلیه شماره های خدماتی که هستند اشخاص حقیقی ثبت شدند وضعیت خارج از سرویس لذا کاربرانی که قبلاً فرم اشخاص حقیقی را پر کرده اند در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند اشخاص حقوقی و درخواست لیست سیاه را دوباره ارسال کنید. با تشکر
ویژگی های سیستم پیامک


تعداد افراد حقیقی از خدمت خارج شد


1394/12/08