تاخیر در ارسال پیامک با استفاده از شماره مشترک

لطفا برای جلوگیری و رفع این مشکل یک شماره مخصوص برای سیستم خود تهیه کنید. خرید شماره اختصاصی

لازم به ذکر است کاربرانی که شماره اختصاصی دارند برای ارسال پیامک مشکلی نخواهند داشت

با توجه به پیام اپراتور مبنی بر عدم ارسال پیامک با شماره اشتراکی، یادآوری می کنیم که پیام ها با شماره اشتراکی بسیار دیر ارسال می شوند.

با احترام،