افزودن یک سیستم کامپیوتری برای ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت

سیستم خودکار ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت به سیستم اضافه شده است و می توان از این قسمت برای ارتباط استفاده کرد.
ویژگی های سیستم پیامک


افزودن یک سیستم کامپیوتری برای ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت


1393/11/09