افزایش قیمت پیامک از مخابرات

ویژگی های سیستم پیامک


افزایش قیمت پیامک از مخابرات


1393/10/09

بر اساس بیانیه رسانه ها افزایش قیمت پیامکاز امروز قیمت پیامک 25 ریال افزایش می یابد

همچنین شرکت مطابق با جهت گیری مشتری با کاهش حاشیه سود خود سعی می کند تغییر در افزایش نرخ را به حداقل برساند.

با تشکر