افزایش قیمت پیامک از مخابرات


افزایش قیمت پیامک از مخابرات


1393/10/09بر اساس بیانیه رسانه ها افزایش قیمت پیامکاز امروز قیمت پیامک 25 ریال افزایش می یابد

با تشکر

همچنین شرکت مطابق با جهت گیری مشتری با کاهش حاشیه سود خود سعی می کند تغییر در افزایش نرخ را به حداقل برساند.


ویژگی های سیستم پیامک