اضافه شدن 10 ریال به قیمت هر پیامک ارسالی تحت عنوان هزینه ارسال پیامک

سلام؛
ویژگی های سیستم پیامک


اضافه شدن 10 ریال به قیمت هر پیامک ارسالی تحت عنوان هزینه ارسال پیامک


1399/01/26

توجه داشته باشید که بر اساس بند «ز» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ مبلغ ۱۰ ریال تعیین شده است. به قیمت هر پیام ارسالی اضافه شد.

نامه شماره 166249 مورخ 1397/12/29
سازمان برنامه و بودجه دولت
اجرای قرن بیستم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الحاقی به «قانون بودجه سال 1398 کل کشور» بر اساس مصوبه مقام معظم رهبری (مدظله). عالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنج (85) قانون اساساً در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و هشت تشکیل شد. كميسيون شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1398 و طي نامه شماره 687/95604 مورخ 28/12/1398 مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد و مورد پذيرش شوراي اسلامي قرار گرفت و به اطلاع خواهد رساند اجرای آن
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر بهای هر پیامک باید ده (10) ریال از کاربران خدمات مذکور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد مربوط به وصول تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000.000) واقعی اجرای بندهای (5) و (8) قانون حمایت از معلولان مصوب 1395/12/20 و سازمان. از فرزندان کارگران و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی خط 131500 خواهد بود.