ارسال فوری اسناد شخصی صاحبان شماره های اختصاصی
ویژگی های سیستم پیامک

ارسال فوری اسناد شخصی صاحبان شماره های اختصاصی


1393/07/27

.

در غیر این صورت کلیه عواقب قطع شماره به دلیل ناقص بودن اطلاعات و نقص در فرآیند تایید به عهده مشترک خواهد بود.

اشتراک گران

طبق اولین اطلاعیه همراه، وی اعلام می کند؛

با توجه به الزامات قانونی از سوی نهادهای نظارتی و مقننه جهت اتخاذ اقدامات موثر در مدیریت ارسال پیامک تبلیغاتی، لطفا مشخصات نهایی و مدارک شخصی شماره های 3000 و
5000 به عوامل طبیعی و قانونی در سیستم اختصاص یافته است عمل کنید.برای ارسال مدارک از قسمت منو به منوی اطلاعات شخصی رفته و سپس به منوی «ارسال اسناد شخصی» (گزینه دوم) رفته و طبق دستورالعمل عمل کنید.

معنی اسناد: اسکن یا عکس شناسنامه و کارت ملی صاحب سامانه پیامکی شماره تعیین شده او